En vägledning om stambyte

Stambyte Stockholm blir allt vanligare då stadens fastigheter åldras. Många fastighetsägare inser behovet av att byta ut gamla, slitna och ibland skadade avlopps-, vatten- och värmerör. Ett stambyte innebär omfattande arbete, men resultatet blir ett modernt och driftsäkert system.

Varför stambyte?

Att byta stammar i en fastighet i Stockholm är ofta nödvändigt när de befintliga stammarna blivit gamla och utslitna. Det kan leda till återkommande problem med stopp i avloppen, svårigheter att hålla rätt temperatur på vattnet och läckage som orsakar fukt- och mögelskador. Genom att utföra ett stambyte kan man förebygga sådana problem och få stammar som håller i flera decennier framöver. Ett stambyte i Stockholm är ett omfattande arbete då alla vatten- och avloppsstammar i en fastighet behöver bytas ut. Det innebär ingrepp i badrum, kök och andra utrymmen där stammarna finns. Golv, väggar och ibland även tak behöver brytas upp för att komma åt rören. Efteråt måste allt så klart återställas.

Noggrann planering är A och O vid stambyte

Innan man påbörjar ett stambyte måste arbetet planeras noga. Bland annat måste man ta fram ritningar över husets stamdragningar för att veta exakt var man behöver göra ingrepp. Detta minimerar risken för överraskningar längre fram. Även själva bytesordningen för de olika stammarna måste planeras så att fastigheten inte blir helt utan vatten och avlopp under arbetet.

När alla förberedelser är klara kan själva stambytet påbörjas. Först måste de gamla stammarna kapas över på strategiska ställen. Sedan dras de nya stammarna in och ansluts till de befintliga delarna. Därefter testas de nya systemen noga så att inga läckage eller andra problem uppstått vid installationen. När detta är klart återställs alla ytskikt som golv, kakel och tapeter. De nya stammarna kan bestå av olika material, vanligast är plaströr men även koppar och rostfritt stål förekommer. Plaströr är billigast men har begränsad livslängd. Koppar och rostfritt håller längre men kostar mer. Stålrör bör undvikas eftersom de rostar sönder relativt fort. Valet av material beror på husets förutsättningar och budgeten för stambytet.

Så mycket kostar ett stambyte

Kostnaden för stambyte Stockholm varierar kraftigt beroende på husets storlek och utförande. En normal tvåa kan komma undan med 150 000-200 000 kr. Villor och större fastigheter landar ofta på en halv till en miljon kronor. Summan beror på mängden stammar, vilket material man väljer och omfattningen på återställningsarbetet efteråt. Många fastighetsägare i Stockholm kan få bidrag från kommunen eller andra instanser för att finansiera stambytet. Bidragen ges främst för att motverka fukt- och mögelproblem men även för att förbättra inomhusmiljön och minska risken för vattenskador. Storleken på bidragen varierar beroende på åtgärdens syfte.